Ανακοίνωση 209/2019

14 Νοεμβρίου 2019

Αδελφοί μου,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού του Σ.Ε.Π. (Π.Δ. 71/16.04.2014 – ΦΕΚ 115Α/12.05.2014-άρθρο 25 παράγραφος ιβ΄) και του Κανονισμού Διοίκησης (Μέρος 7ο άρθρο 6), την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019 και ώρες από 18:00 έως 21:00 θα πραγματοποιηθεί το ετήσιο συνέδριο της Περιφερειακής Εφορείας Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, οδός Λεωφόρος Βασ. Γεωργίου 1/ 1ος όροφος). Εγγραφές από τις 16:00 έως τις 17:30 .
Τα θέματα που θα απασχολήσουν το συνέδριό μας είναι :

  • Παιδί και Οθόνη
  • 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

Υπεύθυνοι για την οργάνωση και την ομαλή διεξαγωγή του Συνεδρίου είναι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία και αποτελείται από τους:

  1. Γεώργιος Μπάμπουρας, Τοπικός Έφορος Καλαμαριάς- Ανθεμούντας.
  2. Άκης Κωστούδης, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων Π.Ε.Θ.
  3. Αναστάσιος Κεσόγλου, Αναπλ. Έφορος Διοίκησης Π.Ε.Θ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο έχουν όσοι:

  • Έχουν ενεργή εντολή την ημέρα του Συνεδρίου και έχει εκδοθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης του Συνεδρίου
  • Να έχουν απογραφεί για το Προσκοπικό Έτος 2019-2020
  • Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π.
  • Έφοροι της Γενικής Εφορείας που έχουν απογραφεί στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
  • Βαθμοφόροι κάτοχοι περισσοτέρων της μία εντολής διοίκησης συμμετέχουν στο Συνέδριο της Π.Ε. όπου έχουν απογραφεί.

Αδέλφια μου η συμμετοχή όλων σας στο συνέδριο της Περιφέρειάς μας είναι απαραίτητη.
Σας θυμίζω ότι « χέρι με χέρι μαζί αδελφοί» πρέπει να προχωρήσουμε, για το καλό της Περιφέρειάς μας, για το καλό της Προσκοπικής μας οικογένειας.

Με Προσκοπική Αγάπη

Παναγιώτης Ηλ. Μανασσής

Ο Περιφερειακός Έφορος Θεσσαλονίκης

αρχείο