Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 2019

ΘΕΜΑ: Συνεδρίαση ανάδειξης Αρχηγού Συστήματος 7ου Σ.A/Π. Μενεμένης Τ.Ε. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Αγαπητοί μου, Με την παρούσα σας ενημερώνω ότι σύμφωνα με τον κανονισμό διοίκησης του Σ.Ε.Π., εντός είκοσι (20) ημερών από σήμερα, δηλαδή μέχρι και την Τρίτη 17/12/2019 καλούνται οι βαθμοφόροι του 7ου Σ. A/Π. Μενεμένης Τοπικής Εφορείας Μεγάλου Αλεξάνδρου οι οποίοι έχουν Εντολή Διοίκησης και θητεία τουλάχιστον 12 μηνών, οι Έφοροι της Περιφέρειας και ο Περιφερειακός Έφορος, να προτείνουν κατάλληλο υποψήφιο για τα καθήκοντα του Αρχηγού Συστήματος. Οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν στον Περιφερειακό Έφορο. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 25-65 ετών και να έχουν τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (όπως σχετικά και Μέρος 4ο, Κεφ.1 ,παρ.1.1) προσόντα του βαθμοφόρου.

Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να συνοδεύεται από:

  1. Την έγγραφη συγκατάθεση και επιθυμία του υποψηφίου.
  2. Το προσκοπικό βιογραφικό του υποψηφίου.
  3. Σχέδια Τριετούς και Ετήσιου Προγράμματος του Συστήματος.

Κάθε υποψήφιος, μέχρι την ημέρα της Συνεδρίασης Ανάδειξης πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Γενικής Χρήσης) ή υπεύθυνη δήλωση όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 5.1 του Κεφαλαίου 5. Η μη προσκόμιση του εγγράφου αποτελεί λόγο ακύρωσης της υποψηφιότητας.

Σε συνέχεια των παραπάνω και αφού διαπιστωθεί ότι οι υποψήφιοι, πληρούν τις από τον Κανονισμό Διοίκησης (Μέρος 4ο, Κεφ.1 ,παρ.1.1) προϋποθέσεις θα ακολουθήσει συνέντευξη με καθέναν χωριστά όπου και θα συζητηθούν θέματα σχετικά με την υποψηφιότητα. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν έχει τα προβλεπόμενα προσόντα θα ενημερωθεί εγγράφως και αιτιολογημένα για την απόρριψη της υποψηφιότητας του.

Με νεότερη ανακοίνωση θα σας γίνουν γνωστά, η λίστα των υποψηφίων, η ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικασίας ανάδειξης του Αρχηγού Συστήματος καθώς και πίνακας με τους έχοντες δικαίωμα ψήφου.

Με την βεβαιότητα πως όλοι οι Βαθμοφόροι του Συστήματος, θα συνεχίσετε το δημιουργικό σας έργο , σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στους υποψηφίους.

Με Προσκοπική Αγάπη

Παναγιώτης Ηλ. Μανασσής

Περιφερειακός Έφορος Θεσσαλονίκης

αρχείο